• info@layher.lv
 • Salininkų g 82, Vilnius, Lietuva

NOTEIKUMI UN NOLIKUMI

 

A – Kompānijas Wilhelm Layher GmbH & Co. KG piegādes, apmaksas un nomas vispārējie noteikumi

 

 1. Piegādes un apmaksas vispārējie noteikumi

 

 1. Darbības sfēra

 

Vispārējie piegādes un apmaksas noteikumi tiek piemēroti tikai likumīgiem darījumiem ar komercuzņēmumiem. Tiek piemēroti tikai mūsu uzņēmuma vispārējie piegādes un apmaksas noteikumi. Šie noteikumi tiek piemēroti arī visiem turpmākajiem komerciālajiem darījumiem, arī gadījumā, ja tie nav atkārtoti saskaņoti. Jebkādi jūsu paredzētie noteikumi, kas neatbilst vispārējiem darbības un iegādes noteikumiem, zaudē spēku; ar šo tiek izteikti iebildumi pret šādiem noteikumiem.

 

 1. Piedāvājums un pasūtījuma apstiprinājums

Mūsu piedāvājumos iespējami grozījumi; tie nav saistoši. Paziņojums par pieņemšanu un pasūtījumiem iegūst juridisku spēku pēc mūsu rakstiska apstiprinājuma. Šis noteikums attiecas arī uz jebkādiem papildinājumiem, grozījumiem vai papildu vienošanos. Pasūtījuma rakstiskais apstiprinājums ietver jebkuras piegādes apjomu, saturu un cenu.

 

 1. Pamata cenas

Līguma noslēgšanas brīdī uz to attiecas mūsu spēkā esošās cenas līdz ar pievienotās vērtības nodokli atbilstoši noteiktajai likmei, ja puses nav tieši vienojušās par pretējo. Gadījumā, ja no līguma noslēgšanas brīža līdz piegādei pagājuši vairāk nekā trīs mēneši un jebkādu likmes, materiālu vērtības un sadalījuma izmaiņu gadījumā, tiek izmantotas uzņēmuma cenu lapā norādītas cenas vai izpildes cenas, kas tiek pielietotas piegādes brīdī vai izpildes noslēguma posmā, ņemot vērā pievienotās vērtības nodokli atbilstoši noteiktajai likmei. Mūsu cenu lapās norādītās cenas tiek uzskatītas par pamatotām standarta cenām līguma darbības vietā.

 

 1. Piegādes apjoms

Piegādes apjoms tiek noteikts mūsu izsniegtajā rakstiskajā pasūtījuma apstiprinājumā. Daļēja piegāde un daļējs pasūtījuma izpildījums ir pieļaujams tādā mērā, kādā tas ir jums pieņemams.

 1. Apmaksa

Mūsu faktūrrēķinu apmaksas termiņš sastāda 30 dienas no rēķina izrakstīšanas brīža bez jebkādiem atvilkumiem, neatkarīgi no tā, vai faktūrrēķins ir nodots trešajām personām vai sagatavots apmaksai no jebkādu trešo personu puses, izņemot gadījumus, ja noslēgta vienošanās par citiem noteikumiem.

Piegādes kavējuma gadījumā tādu iemeslu dēļ, par kuriem jūs nesat atbildību, faktūrrēķins tiek izrakstīts, iekļaujot tajā paziņojumu par preču sagatavošanu piegādei, taču ne agrāk kā iepriekš atrunātais piegādes datums.

Jebkāda faktūrrēķina apmaksas kavējuma gadījumā no jūsu puses jūsu pienākums ir nekavējoties apmaksāt visus pārējos neapmaksātos rēķinus.

 

 1. Tiesības uz prasību un atvilkumu savstarpēju ieskaiti

Jums ir tiesības pieprasīt prasību un atvilkumu savstarpēju ieskaiti tikai tajā gadījumā, ja jūsu pretprasījuma pamatā ir piespiedu kārtībā piemērojams lēmums, jūsu pretprasījumi ir neapstrīdami un atzīti no mūsu puses. Turklāt jums ir tiesības pieprasīt šādu tiesību realizāciju tādā mērā, kādā mūsu pretprasījums ir pamatots uz tādām pašām līgumattiecībām.

 1. Nodošanas liegums

Jums nav tiesību nodot trešajām personām jebkāda rakstura prasības, kas izveidojušās mūsu lietišķo attiecību rezultātā.

 1. Maksājuma pieņemšana

Gadījumā, ja no jūsu puses nav apstiprināta jebkāda maksājumu pieņemšanas kārtība, mēs paturam tiesības pieņemt maksājumus; pēc vienošanas tiek izslēgta Vācijas Civilkodeksa 366. nodaļa.

 1. Tiesības iekasēt parādu

Mūsu personālam vai mūsu tirdzniecības pārstāvjiem ir tiesības iekasēt jebkādus parādus savu pilnvaru ietvaros. Mūsu darbinieku pilnvaras tiek noteiktas arī tirdzniecības darījumiem, realizējot preces noliktavā.

 1. Transportēšanas, iesaiņošanas, apdrošināšanas un transporta izdevumi

Mūsu cenas ir izstrādājumu ražotāja cenas, kurās nav iekļauts iesaiņojums. Jūsu pienākums ir segt transportēšanas, iesaiņošanas, apdrošināšanas un transporta izdevumus.

 1. 1 Kredīts iesaiņojuma materiāliem

Ja esam iepriekš iekasējuši apmaksu par daudzkārt izmantojamo pārvadājumu aprīkojumu, piemēram, paletēm, kārbu paliktņiem utt., mēs ieskaitām atbilstošās summas ar noteikumu par šāda aprīkojuma nekavējošu atgriešanu bez jebkādiem izdevumiem no mūsu puses.

 1. 2 Apdrošinātais sūtījums

Pēc pieprasījuma mēs uz jūsu rēķina nosūtām preces ar apdrošinātu risku.

 1. 3 Atgriešanas izdevumi

Jūsu pienākums ir kompensēt mūsu izdevumus, kas radušies jebkādu materiālu atgriešanas gadījumā uz pušu rezervēto tiesību pamata. Atsevišķos gadījumos šie izdevumi var veidot preču vērtību netto saņemšanas brīdī. Jums ir tiesības pierādīt, ka minētie izdevumi nav radušies, vai to apmērs nesasniedz deklarēto summu.

 1. Riska nodošana

Tā kā risks vēl nav nodots jūsu pusei, jūs to uzņematies ne vēlāk kā zemāk norādītajā termiņā:

 1. 1 Riska nodošana preces saņemšanas, iekraušanas, nodošanas brīdī

Risks tiek nodots brīdī, kad preces tiek saņemtas, iekrautas vai nodotas kravas nosūtītājam vai pārvadātājam, neatkarīgi no tā, vai mēs nosūtām preci, vai jūs esat saņēmuši preci, jūs (vai mēs) pilnvarojat jebkādas trešās personas; neatkarīgi no tā, vai pārvadājums ir apmaksāts, vai kravas saņēmējs ir apmaksājis kuģa frakti galapunkta ostā, vai tā ir apmaksāta atbilstoši fiksētai likmei, pat daļējas piegādes gadījumā.

 1. 2 Riska nodošana aizkavēšanās gadījumā preču pieņemšanas procesa laikā

Jebkādas aizkavēšanās gadījumā iepriekšminētajos apstākļos, par kuriem jūs nesat atbildību, vai gadījumā, ja nav iespējams veikt preču pieņemšanu citu iemeslu dēļ, risks pāriet pie jums līdz ar mūsu paziņojumu par preču sagatavošanu piegādes veikšanai.

 1. Galvojums

Jūsu pienākums ir sniegt sekojošas garantijas līdz brīdim, kad tiks apmierinātas visas mūsu patreizējās vai turpmākās, no jebkāda juridiska pamata izrietošās, prasības vai prasību tiesības:

 1. 1 Īpašumtiesību saglabāšana

Mēs saglabājam īpašumtiesības uz visām mūsu precēm līdz brīdim, kad apmierinātas visas prasības, kas izriet no mūsu lietišķajām attiecībām. Tas attiecināms arī uz apstrīdamām un/vai nosacītām prasībām vai prasību tiesībām. Jums ir tiesības rīkoties ar precēm parastās saimnieciskās darbības ietvaros, ja no jūsu puses nav radušies maksājumu kavējumi.

 

 1. 2 Paplašināta īpašumtiesību saglabāšana

Jūs iepriekš pilnībā nododat mums nodrošinājuma formā visas prasības vai prasību tiesības, kas attiecināmas uz preci un rodas tālākpārdošanas rezultātā vai uz cita likumīga pamata. Ar šo mēs pieņemam tiesības. Tā kā esam iekļāvuši savas prasības vai prasību tiesības mūsu patreizējās korespondentattiecībās, iepriekšēja nodošana tiek attiecināta arī uz atbilstošo atlikušās summas apmaksas pieprasījumu.

 1. 3 Izdevumu piedziņas atļauja, atļaujas anulēšana norakstīšanai bezstrīdu kārtībā, cita veida nodošanas darbību noliegums, paziņojums jebkādu trešo personu prasījumu rašanās gadījumā.
 2. 3.1 Ar šo mēs piešķiram jums atsaucamu atļauju piedzīt nodotās prasības vai prasību tiesības jūsu vārdā uz mūsu rēķina. Šī atļauja piedzīt izdevumus var tikt atsaukta tikai maksājuma kavējuma gadījumā no jūsu puses vai gadījumā, ja mēs esam saņēmuši informāciju par jebkādu čeku vai pārvedu vekseļu protestēšanu, apmaksu pārtraukumu vai jebkādas negatīvas ar jums saistītas informācijas saņemšanas gadījumā.
 3. 3.2 Jums netiek piešķirtas nekāda veida nodošanas tiesības. Jums ir tiesības saņemt šīs prasības vai prasību tiesības gadījumā, ja no jūsu puses tiek pildītas apmaksas saistības. Jūsu pienākums ir nekavējoties paziņot mums par jebkādu konfiskācijas gadījumu vai jebkādas citas intervences mēģinājumu no trešo personu puses, kas iespaido mūsu īpašumu vai tiesības.
 4. 4 Sīka informācija par klientiem

Saskaņā ar mūsu prasību jūsu pienākums ir iesniegt mums sīku informāciju par jūsu individuālajām prasībām vai prasību tiesībām pret trešajām personām, kas iegūtas 12.2. sadaļā atrunātajā kārtībā, informēt savus pircējus par nodošanu un dot rīkojumus tikai par apmaksas veikšanu mūsu labā. Mums ir tiesības jebkurā laikā paziņot pircējiem par nodošanu un patstāvīgi pieņemt prasības vai prasību tiesības.

 1. 5 Maksātnespējas gadījumā veiktas piedziņas atļaujas neesamība

Šī atļauja prasījuma tiesību saņemšanai tiek uzskatīta par atsauktu gadījumā, ja tiek iesniegts prasības pieteikums tiesvedībai bankrota lietā attiecībā uz jūsu aktīviem vai jūs iesniedzat ar zvērestu apliecinātu rakstisku liecību.

 1. 6 Atbrīvošana no garantijām

Jums ir tiesības pieprasīt daļēju vai pilnīgu atbrīvošanu no garantijām, ja to realizācijas vērtība pārsniedz nodrošinātās prasības vai prasību tiesības par 20%.

 1. 7 Tiesības saņemt preces
 2. 7.1 Mūsu īpašumtiesību nodrošināšanas nolūkos, ieskaitot jebkādus maksājumu kavējumus, jūs piešķirat mums vai mūsu pilnvarotajām trešajām personām tiesības jebkurā laikā apmeklēt jūsu īpašuma teritoriju vai telpas ar mērķi saņemt piegādātos ORIGINAL LAYHER izstrādājumus un citas preces, kā arī atgriezt jebkādu ORIGINAL LAYHER  produkciju un citas mums piederošās preces. Šīs noteikums tiek izmantots arī gadījumā, ja ORIGINAL LAYHER  produkcija un citas preces ir jāsaņem no jūsu klientiem.
 3. 7.2 Nepamatotu izdevumu novēršanai jūs piekrītat šim procesam un nepārprotami piekrītat minētajai procedūrai.
 4. 7.3 Jūsu pienākums ir kompensēt visus mūsu izdevumus sakarā ar mūsu prasību par mums piederošo materiālu nodošanu un pieņemšanu.
 5. Garantija

Mēs nesam atbildību par jebkuriem piegādes defektiem, neaprobežojoties ar 14. nodaļā aprakstītajām darbībām, tādējādi izslēdzot jebkādas turpmākas prasības:

 1. 1 Prasība iesniegt informāciju par acīmredzamiem un nepārprotamiem defektiem. Informācija par acīmredzamiem un nepārprotamiem defektiem, nepilnu un kļūdainu piegādi tiek iesniegta nekavējoties rakstiskā formā preču un transporta pavadzīmē, norādot preču pavadzīmes numuru; pretējā gadījumā jebkādu garantijas prasību izpilde netiek veikta.
 2. 2 Prasība iesniegt informāciju par slēptajiem defektiem. Slēptie defekti tiek uzskatīti par apstiprinātiem gadījumā, ja mēs saņemam rakstisku paziņojumu, kurā norādīts preču pavadzīmes numurs, tūlīt pēc defektu konstatēšanas, taču ne vēlāk, kā 14 dienu laikā pēc risku nodošanas. Ņemot vērā nepieciešamību ievērot iepriekšminēto termiņu, jums tikai savlaicīgi jānosūta paziņojums.
 3. 3 Pienākums sniegt defektu pierādījumus, izdevumu segšana. Jūsu pienākums ir sniegt pierādījumus par visiem apstākļiem, kas kalpo par pamatu jebkādām pretenzijām. Gadījumā, ja ziņojums par defektiem ir kļūdains, jūsu pienākums ir segt visus mūsu izdevumus.

 

 1. 4 Labošana, sekojošā piegāde, kavēta sekojošā piegāde
 2. 4.1 Defektu konstatācijas gadījumā mēs pēc saviem ieskatiem labojam defektus vai piegādājam nomainītus izstrādājumus bez defektiem. Atkārtotas piegādes neveikšanas gadījumā jums ir tiesības pēc saviem ieskatiem pieprasīt cenas atlaidi vai anulēt līgumu. Nebūtisku defektu konstatācijas gadījumā tādi drošības līdzekļi, kā līguma anulēšana vai atteikšanās no preces pieņemšanas, netiek pielietoti.
 3. 4.2 Jums ir tiesības anulēt līgumu, ja mūsu uzņēmumam nav iespēju izpildīt jūsu prasības par atkārtotu līguma izpildi – nevainojumu preču piegādi – četru nedēļu laikā. Jums ir tiesības tikai anulēt līgumu – jums nav tiesību izvirzīt papildu prasības, pat jautājumā par zaudējumu kompensāciju, kas radušies aizkavēšanās rezultātā.
 4. 5 Izstrādājumu ekspluatācija saskaņā ar instrukcijām, tehnisko pavaddokumentāciju un pārbaužu aprakstiem

Jūsu prasības ir pieļaujamas gadījumā, ja mūsu uzņēmuma izstrādājumi tiek ekspluatēti saskaņā ar instrukcijām; ar tiem strādā tehniski kvalificēts personāls; gadījumā, ja veikti jebkādi paredzētie vai nepieciešamie tehniskās apkopes darbi un pārbaudes, kā arī gadījumā, ja ievēroti tehniskie normatīvi, ieskaitot montāžas un plānošanas normas, kā arī visas atbilstošās tehniskās, oficiālās vai likumā paredzētās speciālās ekspluatācijas prasības.

 1. 6 Informācija reklāmas materiālos
 2. 6.1 Mūsu reklāmas materiālos nav iekļauti jebkādi kvalitātes vai garantēto īpašību apraksti. Tiek izmantots tikai pasūtījuma apstiprinājums no mūsu puses. Tā kā mēs uzrādām atļaujas vai sertifikātus, ORIGINAL LAYHER produkcija un citas preces atbilst norādīto atļauju vai sertifikātu prasībām atbilstošajā diapazonā, kā arī prasībām, kas izvirzītas atļauju un sertifikātu saņemšanai.
 3. 6.2 Iepriekšminētā informācija nenozīmē, ka ORIGINAL LAYHER  produkcija un citas preces atbilst jūsu izvirzīto speciālo uzdevumu prasībām uz atļaujas vai sertifikāta pamata.
 4. 6.3 Informācija, kas sniegta par sertifikātiem vai atļaujām, neatbrīvo jūs no pienākuma pārzināt visas tehniskās prasības, kas izvirzītas konstrukcijai, struktūras stabilitātei, pielietojumam vai ekspluatācijai.
 5. 6.4 ORIGINAL LAYHER  produkcija un citas preces jebkādos apstākļos tiek izmantota tikai saskaņā ar speciālajām prasībām attiecībā uz konstrukciju, vietējiem apstākļiem un valsts varas vai likumdošanas orgānu prasībām.
 6. 7 Nekorektas montāžas un ekspluatācijas instrukcijas

Jebkādas nekorektas  montāžas un ekspluatācijas instrukcijas tiek uzskatītas par nenozīmīgu mūsu saistību pārkāpumu. Šajā gadījumā jums ir tiesības pieprasīt ekspluatācijas instrukciju piegādi, ja mūsu ražoto elementu atbilstoša izmantošana nav iespējama citā gadījumā.

 1. 8 Rupjas nevērības dēļ pieļautas vai apzinātas saistību nepildīšanas tiesiskās sekas

Jums ir tiesības izvirzīt papildu pretenzijas tikai rupjas nevērības dēļ pieļautas vai apzinātas jebkādu saistību neizpildes gadījumā no mūsu puses. Jebkādas prasības par zaudējumu kompensāciju sakarā ar līgumsaistību neizpildi nebūtiskas nevērības rezultātā aprobežojas ar paredzamo zaudējumu, kāds pieņemts norādītā veida līgumiem. Mēs nenesam atbildību par maznozīmīgu līguma saistību pārkāpumu, kas radies nenozīmīgas nevērības rezultātā.

 1. 9 Darbības pārtraukšana sakarā ar prasības noilgumu

Pretenzijas noilgums attiecībā uz būtiskiem defektiem, kas nav saistītas ar patēriņa preču iegādi, iestājas vienu gadu pēc saņemšanas, piegādes, nodošanas vai paziņojuma par preču sagatavošanu sūtīšanai, izņemot apsūdzības krāpnieciskā darbībā.

 1. 10 Atbildības ierobežojums un izbeigšanās sakarā ar prasības noilguma iestāšanos

Minētie atbildības ierobežojumi un izbeigšanās sakarā ar prasības noilgumu netiek izmantoti attiecībā uz pretenzijām par produkcijas kvalitāti, ekspluatācijas termiņa sarukšanu, miesas bojājumiem vai kaitējumu veselībai, taču neierobežo likumā noteiktos atbildības ierobežojumus.

 

 1. 11 Pretprasības tiesības saskaņā ar Vācijas Civilkodeksa 478. nodaļu

Jebkādas jūsu – pircēja –tiesības izvirzīt mums – piegādātājam – pretprasības saskaņā ar Vācijas Civilkodeksa 478. nodaļu saglabājas tikai gadījumā, ja no jūsu puses nav noslēgts līgums ar pasūtītāju, kura noteikumi pārsniedz likumīgās prasības defektu gadījumā.

 1. 12 Izmantotā produkcija

Līgumā tiek atrunāts noteikums par to, ka lietotās preces stāvoklim jābūt identiskam tās stāvoklim pirkuma brīdī. Jebkāds fiziskais nolietojums vai morāls novecojums, ņemot vērā šādu preču ekspluatācijas laiku, netiek uzskatīts par līguma galveno saistību pārkāpumu. Pretējā gadījumā tiek anulēta materiālu defektu garantija.

 1. Obligātā rakstiskā informācija

Jebkāda mūsu personāla mutiski sniegtā informācija tiek uzskatīta par pakalpojumu sniegšanu uz brīvprātības pamatiem. Jebkādi mūsu personāla mutiski sniegtie paziņojumi iegūst juridisku spēku tikai mūsu rakstiska apstiprinājuma gadījumā.

 1. Saistošie piegādes termiņi, piegādes datums

Mūsu piegādes termiņi un piegādes datums ir saistoši tikai tajā gadījumā, ja mēs tos esam rakstiski apstiprinājuši. Mēs neapstiprinām nekāda veida jūsu noteiktos termiņus vai galējos termiņus.

 1. 1 Piegādes termiņu, datumu un apjoma apstiprināšana

Pasūtījuma rakstiskais pasūtījums no mūsu puses ir saistošs tikai attiecībā uz piegādes termiņiem, datumu un apjomu. Pretējā gadījumā mūsu norādītie piegādes termiņi, datums un apjoms nav saistoši – tie norāda plānoto preču nosūtīšanas datumu vai saņemšanas datumu uzņēmuma noliktavā Gelingenā-Eibensbahā.

 1. 2 Piegādes termiņu un datuma ievērošana

Rakstiski apstiprinātais piegādes termiņš vai datums tiek uzskatīts par ievērotu gadījumā, ja jūs esat saņēmuši paziņojumu par preču esamību, izpildīšanu vai preču sagatavošanu nosūtīšanai piegādes datumā vai piegādes termiņa beigās, ja preces saņemtas mūsu rūpnīcā vai nodotas pārvadātājam, fraktētājam vai jebkādai citai pusei, kas nodrošina piegādi veidā, kas parastos apstākļos nodrošina iespēju savlaicīgi piegādāt preces.

 1. 3 Jebkādu termiņu izpildes prasība

Uz jebkādu termiņu izpildi vai datumu ievērošanu attiecas sekojoši vispārējie noteikumi: visu nepieciešamo dokumentu, apstiprinājumu, atļauju un jebkādu plānu savlaicīga iesniegšana, saskaņoto maksājumu savlaicīga veikšana pilnā apmērā, maksājumu kavējumu neesamība no jūsu puses. Pretējā gadījumā termiņi tiek pagarināti saskaņā ar kavējumu, par ko jūs nesat atbildību pilnā apmērā.

 

 1. 4 Jebkādu termiņu pagarināšana nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā

Gadījumā, ja no mūsu puses nav iespējams salvaicīgi izpildīt saistības nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā (piemēram, streiks, masveida štatu samazināšana), līguma termiņš tiek atbilstoši pagarināts vai grozīts.

 1. 5 Kavēta piegāde

Mūsu piegāde tiek uzskatīta par kavētu gadījumā, ja jūs esat noteikuši saprātīgi pagarinātu termiņu, kas nav mazāks kā divas nedēļas pēc neobligātā piegādes datuma vai neobligātā piegādes galējā termiņa, un šis termiņš ir kavēts. Jebkāda atbildība, kas iestājas šajā gadījumā, aprobežojas ar atbildību par līgumsaistību tīšu pārkāpumu vai neievērošanu rupjas nevērības rezultātā.

 1. Anulēšanas tiesības jebkāda čeku vai vekseļu protestēšanas, apmaksas pārtraukšanas, negatīvas informācijas gadījumā

Mums ir tiesības anulēt līgumu, ja mūsu rīcībā ir nonākusi informācija par jebkādu jūsu čeku vai vekseļu protestēšanu, apmaksas pārtraukšanu vai jebkāda cita veida negatīva informācija par jums.

 1. 1 Vispārējas kompensācijas prasība

Gadījumā, ja mēs anulējam līgumu iepriekšminēto iemeslu dēļ, mums ir tiesības pieprasīt vispārēju kompensāciju 20% apmērā no pasūtījuma vērtības. Jums ir tiesības pierādīt, ka mēs neesam cietuši nekādus zaudējumus vai ciesto zaudējumu apmērs nesasniedz norādīto apmēru. Jums nav tiesību pretendēt uz jebkādām citām tiesībām.

 1. 2 Risinājumi tehniskā vai materiālā nodrošinājuma grūtību gadījumā, par ko mēs nenesam atbildību

Gadījumā, ja radušās neparedzētas grūtības tehniskā vai materiālā nodrošinājuma jautājumos, par ko mūsu uzņēmums nenes atbildību, mums ir tiesības anulēt līgumu. Šajā gadījumā citas vienpusējas prasības vai pretprasības nestājas spēkā.

 1. Autortiesības, ekspluatācijas un lietošanas tiesības, dokumentu un datu nodošana trešajām personām
 2. 1 Mēs paturam neierobežotas tiesības uz visiem jums nodotajiem dokumentiem un informāciju, ieskaitot, taču neaprobežojoties ar: piedāvājumiem, izdevumu tāmēm, tehniskajiem rasējumiem, ilustrācijām un plāniem, it īpaši mūsu tiesības rīkoties ar minēto informāciju atbilstoši normām, kas regulē īpašumtiesības un autortiesības.
 3. 2 Visi mums piederošie dokumenti un dati var būt pieejami trešajām personām vai tikt nodoti trešajām personām, kopēti, pavairoti un nodoti datu ierakstam pilnībā, daļēji vai fragmentāri tikai ar mūsu iepriekšēju rakstisku atļauju.
 4. Ilustratīvu attēlu vai zīmējumu nozīme, detalizēti dati par konstrukcijas īpašībām, struktūras stabilitāti, izmantošanas mērķiem
 5. 1 Jebkāda ilustratīva informācija vai zīmējumi, kas attiecas uz mūsu komplektējošo elementu iespējamo vai faktisko izmantošanu, tiek sniegta tikai kā piemērs vai uzskatāms iespējamās ekspluatācijas piemērs. Tie nesniedz nekādas saistošas garantijas attiecībā uz elementu ārieni, kā arī iespējamo vai pieļaujamo lietošanu vai ekspluatāciju.
 6. 2 Jebkādi detalizēti dati vai attēli, kas attiecas uz konstrukciju, montāžas, plānošanas, aizsardzības līdzekļiem, struktūras stabilitāti, izmantošanas mērķiem, tiek izmantoti kā piemēri. Šī iemesla dēļ tie nav saistoši. Jebkādi dati vai attēli neatbrīvo jūs no pienākuma pārzināt tehniskās un obligatās prasības, kas attiecas uz konstrukciju, montāžu, plānošanu, aizsardzības līdzekļiem, struktūras stabilitāti un izmantošanas mērķiem.
 7. 3 Jūsu pienākums ir izmantot ORIGINAL LAYHER  produkciju un citas preces atbilstoši noteiktajām konstruktīvajām prasībām, vietējiem apstākļiem un valsts likumdošanas vai varas orgānu īpašajām prasībām.
 8. 4 Jūsu pienākums ir ievērot visus atbilstošos tehniskos normatīvus, valsts varas orgānu prasības vai obligātās īpašā pielietojuma prasības.
 9. 5 Mēs norādām, ka tikai jūs, kā ORIGINAL LAYHER produkcijas vai citu preču lietotājs, esat  atbildīgs par produkcijas drošu montāžu, modifikācijām, demontāžu un stabilitāti, par stiprinājuma materiālu veidu, izvēli, izmantošanu un izmēģināšanu, atbilstošo DIN standartu (Vācijas rūpnieciskie standarti) vai Eiropas standartu (EN) ievērošanu, sastatņu būvniecības tehnisko noteikumu ievērošanu, kā arī visu valsts varas orgānu normatīvajām un likumdošanā norādītajām prasībām, kas attiecas uz drošību darba vietā, īpašu uzmanību veltot darba drošības noteikumiem.
 10. 6 Turklāt jūs kā ORIGINAL LAYHER produkcijas un citu preču lietotājs esat atbildīgs par šīs produkcijas izmantošanu atbilstoši tam paredzētajiem mērķiem un platformu ekspluatācijas drošības nodrošināšanu, atbilstošu marķēšanu un identifikāciju, kā arī izmēģinājumiem.
 11. 7 Gadījumā, ja jebkāda veida platformas tiek celtas ar novirzēm no normālās konfigurācijas, jūsu pienākums ir nodrošināt struktūras stabilitātes dokumentāciju vai nepieciešamo pārbaudi, piemēram, iesniegt detalizētus konkrētos plānus, kam pievienots jūsu vērtējums, kā pamatā ir jūsu profesionālā pieredze.
 12. 8 Iepriekšminētajai informācijai jāpievieno detalizēti dati, kas sniegti mūsu izstrādātajās montāžas un ekspluatācijas instrukcijās.
 13. ORIGINAL LAYHER  produkcijas jauktā izmantošana
 14. 1 Detalizētie dati un informācija mūsu produkcijas bukletos attiecināma tikai uz ORIGINAL LAYHER  produkciju. Mūsu produkti ir paredzēti, ražoti un konfigurēti ekspluatācijai tikai līdztekus citiem Layher produktiem. No citu ražotāju izstrādājumiem vai produkcijas imitācijām ORIGINAL LAYHER  produkcija atšķiras no konstrukcijas, izmantoto materiālu un ražošanas tehnoloģiju viedokļa.
 15. 2 Mēs nevaram sniegt informāciju par jebkāda veida LAYHER  produkcijas ekspluatāciju citās sistēmās vai komplektācijā ar citiem produktiem. Tas attiecas arī uz jebkādu ORIGINAL LAYHER  produkcijas atdarinājumu ekspluatāciju.
 16. 3 Sakarā ar iepriekšminēto mēs neuzņemamies atbildību gadījumā, ja ORIGINAL LAYHER  produkcija tiek ekspluatēta citās sistēmās vai komplektācijā ar citiem produktiem. Šādā gadījumā jūs atbrīvojat mūs no jebkādām trešo personu pretenzijām.
 17. 4 Ņemot vērā to, ka mēs sniedzam informāciju par produktu īpašībām, iespējamo pielietojumu, konstrukcijas uzbūvi, montāžas variantiem, stiprinājuma variantiem, pielietojuma metodēm, tehniskajiem datiem vai likumdošanas normām, katrā gadījumā šī informācija attiecas tikai uz ORIGINAL LAYHER  produkciju un tās pielietojumu.
 18. Tehniskās modifikācijas

Tehniskās modifikācijas ir iespējamas jebkurā laikā un tiek ieviestas zinātniski tehniskā progresa rezultātā.

 1. Atrašanās vieta 

Mūsu uzņēmums atrodas reģistrētajā uzņēmējdarbības veiksanas vietā Gelingenā-Eibensbahā vai kādā no mūsu noliktavu atrašanās vietām, kas noteiktas pēc mūsu ieskatiem.

 1. Tiesvedība

Ja abas līgumslēdzējas puses ir reģistrēti komercuzņēmumi, juridiskas personas saskaņā ar publiskajām tiesībām, vai speciāli fondi saskaņā ar publiskajām tiesībām, vienīgā tiesvedības vieta, ieskaitot prasību izskatīšanu par vekseļiem un čekiem, un vienkāršotās tiesvedības vieta, neatkarīgi no prasības apmēra, ir vispārējās jurisdikcijas pirmās instances tiesa Brakenhaimā, kas ir atbildīga par kompānijas reģistrēto atrašanās vietu kā pirmās instances vietējā tiesa. Iepriekšminētais noteikums tiek piemērots arī gadījumā, ja jums nav norādīta tiesas piekritība Vācijas teritorijā vai jūs esat mainījuši uzturēšanās vai pastāvīgas dzīves vietu ārpus Vācijas pēc līguma slēgšanas, kā arī gadījumā, ja jūsu uzturēšanās vai pastāvīgas dzīves vieta tiesas prasības iesniegšanas brīdī nav zināma.

 1. ANO komerctiesības netiek piemērotas

Tiek piemēroti tikai Vācijas Federatīvās Republikas likumi, tiem piešķirtas pirmtiesības. ANO komerctiesības netiek piemērotas.

 1. Konfidencialitāte un drošība
 2. 1 Jūsu personas datus mēs reģistrējam tikai ar mērķiem, ko esam norādījuši šo datu nodošanas brīdī. Jūsu personas dati tiek izmantoti tikai „Layher Group” ietvaros.

 

 1. 2 Jūs piekrītat lietišķo attiecību ietvaros saņemto datu apstrādei, uzglabāšanai un analīzei un pilnvarojat mūs veikt minētās darbības saskaņā ar nolikumiem par datu aizsardzību.
 2. 3 Mūsu noteikumi, kas attiecas uz personas datu aizsardzību, kā arī papildu informācija par konfidencialitāti ir publicēta mūsu interneta vietnē: www.layher.de/nebenmenue/layherdatenschutz.aspx?cls=02.

 

 1. Vispārējie nomas termiņi

Uz visiem ORIGINAL LAYHER produktiem, kā arī citām pie mums iznomātajām precēm attiecas zemāk norādītie noteikumi, izņemot šī dokumenta I sadaļu, kā arī vispārējos piegādes un  apmaksas noteikumus.

 1. Līguma priekšmets, piedāvājums, nomas termiņš, nomas maksa, izdevumi
 2. 1 Līguma priekšmets

Ar šo nomas līgumu jums tiek piešķirtas tiesības izmantot ORIGINAL LAYHER  produkciju un citas preces saskaņotajā termiņā Vācijas teritorijā.

 1. 2 Nomas piedāvājuma grozījumi

Nomas piedāvājumi nav galīgi; uzņēmums patur tiesības izdarīt tajos grozījumus. Uz šiem piedāvājumiem attiecas atruna par to, ka atbilstošais iznomātais materiāls ir pieejams nomas perioda sākumā.

 1. 3 Nomas termiņš
 2. 3.1 Nomas termiņš tiek saskaņots līgumā. Tas sākas preču nodošanas dienā, kas tiek nodotas jums vai pārvadātājam.
 3. 3.2 Nomas līgumi tiek noslēgti uz minimālo nomas periodu, kas sastāda 20 nedēļas, ja puses nav vienojušās par pretējo vai apstiprinājušas citu nomas periodu. Mūsu nomas maksa norādīta nomas termiņam 4 nedēļu apmērā, ja puses nav vienojušās par pretējo vai apstiprinājušas citu nomas periodu. Jebkurš periods, kas sastāda 4 nedēļas vai veido daļu šī perioda, tiek apmaksāts pilnā apmērā.
 4. 4 Nomas maksa
 5. 4.1 Nomas maksa tiek aprēķināta no piegādes vai saņemšanas dienas. Par visiem turpmākajiem nomas periodiem tiek izstādīts priekšapmaksas rēķins par periodu 4 nedēļu apmērā. Nomas maksas apmaksas termiņš sastāda 10 dienas no rēķina izstādīšanas dienas.
 6. 4.2 Mūsu nomas maksa attiecas uz atbilstošo nomas periodu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar noteikto likmi. Nomas maksas palielināšanās gadījumā jums ir ekskluzīvas tiesības lauzt līgumu gadījumā, ja esat savlaicīgi iesnieguši rakstiskā formā savus iebildumus pret cenas pieaugumu. Mūsu cenu lapās norādītās cenas tiek uzskatītas par pieņemamām; tās ir standarta cenas līguma darbības vietā.

 

 1. 5 Transporta, iesaiņošanas un apdrošināšanas izdevumi

Jūs sedzat izdevumus par ORIGINAL LAYHER  produkcijas un citu preču transportēšanu, iesaiņošanu un apdrošināšanu ekspluatācijas vietā.

 1. 6 Maksājuma kavējums, tiesības saņemt preces
 2. 6.1 Gadījumā, ja maksājuma termiņi ir nokavēti par laiku, kas pārsniedz 14 dienas, mums ir tiesības nekavējoties, bez iepriekšēja brīdinājuma anulēt visus ar jums noslēgtos nomas līgumus un pieprasīt visu nomāto preču nodošanu. Šādā gadījumā jums nav ieturējuma tiesību.
 3. 6.2 Saņemot paziņojumu par līguma laušanu, mums ir tiesības nekavējoties pārņemt īpašumtiesības un saņemt jūsu nomāto ORIGINAL LAYHER  produkciju un citas preces pilnībā vai daļēji, pēc mūsu ieskatiem. Šajā gadījumā mums vai jebkādām mūsu pilnvarotajām trešajām personām ir tiesības pārņemt tiesības uz mūsu īpašumu vai iekļūt jūsu ražošanas telpās ar mērķi saņemt jūsu nomāto ORIGINAL LAYHER  produkciju un citas preces. Iepriekšminētais noteikums attiecas arī uz gadījumu, ja ORIGINAL LAYHER  produkcija un citas preces tiek saņemtas no jūsu pasūtītājiem.
 4. 6.3 Lieku izdevumu novēršanas nolūkos jūs nepārprotami piekrītat minētajam procesam un procedūrai.
 5. Nomnieka saistības
 6. 1 Pieņemšana

Jūsu pienākums ir pieņemt nomātās preces. Pēc mūsu ieskatiem jūs rakstiski apstiprināt nomāto preču pieņemšanu atbilstošā kārtībā, preču pienācīgu darbspēju bez ierobežojumiem, piemēram, preču pavadzīmē, preču transporta pavadzīmē vai saņemšanas apstiprinājumā. Jūs pārbaudāt iznomātās preces tūlīt pēc saņemšanas, lai pārliecinātos par to, ka tās ir atbilstoši komplektētas un piegādātas bez defektiem. Jūsu pienākums ir nekavējoties paziņot par jebkādiem defektiem vai nepilnu piegādi, pretējā gadījumā jebkādu prasību apmierināšana ir izslēgta.

 1. 2 Nomāto preču, montāžas un ekspluatācijas instrukciju lietošana

Jūsu pienākums ir ievērot visas jūsu iznomātās ORIGINAL LAYHER  produkcijas un citu preču lietošanas prasības, kā arī veikt nepieciešamo reģistrāciju vai saņemt iznomāto preču lietošanas atļaujas. Jūsu pienākums ir uz sava rēķina veikt nepieciešamo apdrošināšanu. Atbilstoši tiek piemēroti Vispārējo piegādes un apmaksas noteikumu I sadaļas p. 18 un 19 minētie noteikumi.

 1. 3 Jauktās lietošanas aizliegums
 2. 3.1 Jūs apņematies izmantot visas jūsu iznomātās preces tikai kopā ar citiem ORIGINAL LAYHER  izstrādājumiem un citām precēm. Mēs nepārprotami norādām, ka jebkāda ORIGINAL LAYHER  izstrādājumu un citu preču izmantošana kopā ar citu ražotāju produktiem vai mūsu izstrādājumu kopijām nav paredzēta starp nomas mērķiem.
 3. 3.2 Jūs atbrīvojat mūs no jebkādas atbildības, kas rodas, izmantojot ORIGINAL LAYHER  izstrādājumus un citas preces kopā ar citiem produktiem.
 4. 3.3 Atbilstoši tiek piemēroti vispārējo piegādes un apmaksas noteikumu I sadaļas p. 18 un 19 norādītie noteikumi.
 5. 4 Izmantošana saskaņā ar uzdevumiem, tehniskās apkalpošanas un remonta izdevumi

Jūs apņematies izmantot iznomātās preces tikai atbilstoši to uzdevumam. Jūsu pienākums ir uzturēt nomātās preces līgumā atrunātajā stavoklī, kā arī veikt jebkādus remontdarbus uz sava rēķina. Tas neatbrīvo jūs no nomas līgumā minētajām saistībām, piemēram, no saistībām nomaksāt nomas naudu.

 1. Riska nodošana

Netīšas preču zaudēšanas, zādzības vai kaitējuma bojājumu rezultātā atbilstošā kārtībā stājas spēkā Vispārējo piegādes un apmaksas noteikumu I sadaļā, p. 11, 11.1 un 11.2 iekļautie noteikumi, bet saņemšana tiek uzskatīta par nodošanu.

 1. Ekspluatācijas vieta

Pēc mūsu pieprasījuma jūs sniedzat mums informāciju par ekspluatācijas vietām. Ja mēs neesam saņēmuši informāciju par ekspluatācijas vietām, neskatoties uz brīdinājumu par iespējamu līguma laušanu, mums ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma lauzt līgumu un pieprasīt kompensāciju.

 1. Garantija
 2. 1 Gadījumā, ja nodošanas laikā konstatēti jebkādi iznomāto preču defekti, mēs nodrošinām garantiju materiālu defektiem: mēs apņemamies labot defektus vai nomainīt defektīvās preces. Jums ir tiesības samazināt nomas maksu gadījumā, ja divi defektu labošanas vai preču nomaiņas mēģinājumi izrādījušies nesekmīgi. Mums ir tiesības piegādāt tehniski un ekonomiski līdzvērtīgus ORIGINAL LAYHER produktus iznomāto preču vietā.
 3. 2 Atbilstoši spēkā stājas Vispārējo piegādes un apmaksas noteikumu I sadaļā, p. 13 iekļautie noteikumi.
 4. Atbildība

Jūs nesat atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti iznomāto preču lietošanas rezultātā.

 1. Preču atgriešanas tiesības, defektu labošana
 2. 1 Preču atgriešana

Līguma darbības termiņa noslēgumā līgumslēdzējas puses pienākums ir uz sava rēķina un riska atgriezt iznomātas preces mūsu uzņēmuma reģistrācijas vietā Gelingenā pilnā apmērā bez bojājumiem un apdrošinātas.

 1. 2 Preču atgriešanas pavadzīme, atgriešanas kārtība

Jūs apņematies atgriezt visus iznomātos ORIGINAL LAYHER  izstrādājumus un citas preces saskaņā ar preču pavadzīmi, kurā norādīts mūsu piegādes datums. Jūs atgriežat iznomātas preces tādējādi, lai mēs varetu veikt to izkraušanu ar autoiekrāvēju bez papildu darbiem un izdevumiem un pārvest kompānijas telpās. Pretējā gadījumā jūs kompensējat mums papildu darbu vērtību un izdevumus. Jums ir tiesības pierādīt, ka mēs neesam cietuši nekādus zaudējumus vai ciesto zaudējumu apmērs nesasniedz mūsu noteikto apmēru.

 1. 3 Bojājumi, piegādāto preču stāvokļa izmaiņas

Jebkāds iznomāto preču bojājums nomas termiņa beigās vai jebkādas novirzes no preču stāvokļa to piegādes brīdī tiek segtas uz jūsu rēķina, izņemot gadījumu, ja bojājumi vai izmaiņas preču stāvoklī saistītas ar preču izmantošanu paredzētajiem mērķiem vai notikušas izmantošanas rezultātā. Jūsu pienākums ir segt visus izdevumus, kas saistīti ar tīrīšanu vai remontu. Ja mēs uzskatām, ka komplektējošo elementu remonts nav iespējams vai remonta vērtība pārsniedz cenu lapā norādīto cenu, mums ir tiesības atteikties pieņemt bojātās nomātās preces un pieprasīt to vērtības kompensāciju saskaņā ar cenu lapā norādīto informāciju. Jums ir tiesības pierādīt, ka mēs neesam cietuši nekādus zaudējumus vai ciesto zaudējumu apmērs nesasniedz mūsu noteikto apmēru. Šī norma tiek pielietota arī gadījumā, ja no jūsu puses veiktas nomāto preču tehniskās modifikācijas.

 1. 4 Neeksistējošas vai defektīvas iznomātās preces

Gadījumā, ja iznomātās preces vairs neeksistē laikā, kad tās jānodod saskaņā ar p.7.3 minētajiem noteikumiem, mēs izstādām rēķinu par summu, kas atbilst cenu lapā norādītajai preču vērtībai. Jums ir tiesības pierādīt, ka mēs neesam cietuši nekādus zaudējumus vai ciesto zaudējumu apmērs nesasniedz mūsu noteikto apmēru.

 1. 5 Tīrīšanas un remonta izdevumi

Gadījumā, ja radušies nepieciešamie izdevumi preču tīrīšanai vai remontam, jums tiek izstādīts rēķins, ņemot vērā saprātīgu standarta summu.

 1. 6 Apjoms, kura ietvaros tiek veikta preču atgriešana

Mēs pieņemam tikai ORIGINAL LAYHER izstrādājumus un citas preces, ko esam izsnieguši jums saskaņā ar atbilstošo nomas līgumu.

 1. 7 Nesavlaicīga preču atgriešana
 2. 7.1 Ja nomas perioda beigās vai līguma laušanas gadījumā jūs neatgriežat līguma priekšmetā norādītās preces vai nenodrošināt preču savlaicīgu atgriešanu, mums ir tiesības pieprasīt maksu par lietošanu, ekvivalentu saskaņotajai nomas naudai, kompensācijai par periodu, kura laikā preces neatradās mūsu rīcībā. Tiesības pieprasīt kompensāciju par zaudējumiem šajā gadījumā saglabājas.
 3. 7.2 Jebkāda turpmāka iznomāto preču ekspluatācija neved pie nomas līguma pagarināšanas. Ar šo mēs iepriekš paužam iebildumus pret jebkādu domāto nomas līguma pagarināšanu. Par tekošās izmantošanas periodu tiek aprēķināta nomas maksa kā kompensācija par lietošanu. Šī atruna par kompensāciju par izmantošanu ir pieņemama un tiek uzskatīta par standarta normu līguma darbības vietā.
 4. Pirmstermiņa pārtraukšana

Gadījumā, ja jūs nepildāt pamata saistības vai pildāt tās nesavlaicīgi vai nepietiekamā apjomā, mums ir tiesības bez brīdinājuma lauzt līgumu. Jūsu pienākums ir apmaksāt nomas naudu par atlikušo nomas līguma termiņu vai līdz nākamajam datumam pēc līguma darbības iespējamās pārtraukšanas, neizvirzot nekādas papildu prasības.

 1. Iegāde

Gadījumā, ja esat nolēmuši nomas līguma termiņa beigās iegādāties iznomātās preces, jums tiek piešķirta atlaide preču iegādei saskaņā ar tirgus standarta normām. Nomas līgumā iekļautās saistības saglabā spēku līdz brīdim, kad summa par preču atgriešanu tiek nomaksāta pilnā apmērā.

 

B – Uzņēmuma „Wilhelm Layher GmbH & Co. KG” vispārējie produkcijas iegādes noteikumi 

 1. 1.nodaļa

Vispārējie noteikumi, darbības joma

 1. 1. Mūsu iegādes noteikumi tiek piemēroti izņēmuma kārtībā; mēs nepieņemam jebkādus pretējus tirdzniecības noteikumus vai vispārējos noteikumus, kas attiecas uz jūsu veikto darbību, ar šo mēs nepārprotami iebilstam pret tiem.

Mūsu iegādes noteikumi tiek attiecināti uz visiem nākamajiem lietišķajiem darījumiem, pat gadījumā, ja tie nav nepārprotami saskaņoti atkārtoti. Mūsu iegādes noteikumi tiek piemēroti arī gadījumā, ja mēs nodrošinām preču piegādi, nezinot jūsu termiņus un noteikumus, kas atšķiras no mūsu Iegādes noteikumiem vai ir pretrunā tiem.

 1. 2. Jebkādas vienošanās, kas panāktas mūsu starpā ar nolūku izpildīt līgumsaistības, tiek norādītas līgumā rakstiskā formā.
 2. 3. Mūsu iegādes noteikumi tiek piemēroti tikai attiecībā uz darījumiem ar tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumiem saskaņā ar normu, kas iekļauta Vācijas Civilkodeksa 310. (4) nodaļā.

 

 1. nodaļa

Oferte, dokumenti ar oferti, rakstiskā forma,

neatbilstoša pasūtījuma apstiprinājums

 1. 1. Neviens slēdziens, kas jums kļuvis zināms mūsu pasūtījuma rezultātā, nevar būt pieejams trešajām personām bez mūsu nepārprotamas rakstiskas piekrišanas.
 2. 2. Mūsu slēdziens var tikt izmantots tikai ražošanas nolūkos uz mūsu pasūtījuma pamata, turklāt nepieciešama tā konfidencialitātes ievērošana; papildus tiek piemēroti 9. nodaļas 2. pantā minētie noteikumi.
 3. 3. Jebkādi mūsu pasūtījumi iegūst likumīgu spēku tikai pēc to noformēšanas rakstiskā formā ar obligātu juridisko spēku. Iepriekšminētais noteikums attiecas arī uz jebkādiem papildinājumiem, grozījumiem vai papildu vienošanos. Jebkādi pasūtījumi, papildinājumi, grozījumi vai papildu vienošanās, kas atšķiras no šī nolikuma, tiek uzskatīti par spēkā neesošiem. Jebkādas izmaiņas pasūtījuma formā netiek novērstas pēc jūsu piegādes apstiprinājuma no mūsu puses. Ar šo mēs nepārprotami iebilstam pret jebkādiem pasūtījumu apstiprinājumiem, kas atšķiras no mūsu pasūtījuma. Rakstiskais pasūtījuma apstiprinājums no mūsu puses nosaka katras piegādes apjomu, saturu un cenu.

 

 1. 3. nodaļa

Cenas, apmaksas noteikumi, prasību savstarpējas ieskaites un atvilkuma tiesības, apmaksa pirms paziņojuma par defektu konstatāciju iesniegšanas termiņa beigām

 1. 1. Mūsu pasūtījumā norādītā cena tiek uzskatīta par saistošu. Pasūtījumā norādītajā cenā iekļauta „bezmaksas piegāde līdz klienta telpām” un nepieciešamo iesaiņojumu, piemēram, paletes vai paliktņi kārbām, ja puses nav noslēgušas rakstisku vienošanos par pretējo.
 2. 2. Mums ir tiesības apstrādāt faktūrrēķinus un pavadzīmes, ja tajās norādīts pasūtījuma numurs un mūsu pasūtījumā norādītie materiālu numuri. Piegādātājs nes atbildību par sekām, kas rodas šīs saistības neievērošanas rezultātā, izņemot gadījumu, ja piegādātājs pierāda, ka nav vainojams saistībā arī šī noteikuma neievērošanu.
 3. 3. Mēs apmaksājam pirkuma cenu ar atlaidi 3% apmērā 14 dienu laikā pēc preču piegādes un faktūrrēķina saņemšanas vai bez atlaides 30 dienu laikā pēc preču piegādes un faktūrrēķina saņemšanas, ja puses nav rakstiski vienojušās par pretējo.
 4. 4. Mums ir likumīgas tiesības uz jebkādu prasību savstarpēju ieskaiti un mūsu prasību saglabāšanos.
 5. 5. Jebkādi maksājumi tiek veikti, pamatojoties uz preču un to kvantitātes pārbaužu rezultātiem, kas tiek veiktas no mūsu puses. Jebkādi maksājumi pirms mūsu pārbaudes noslēguma un 6. nodaļā norādīto pretenziju pieņemšanas termiņa beigām nenozīmē, ka mēs esam pārbaudījuši jūsu piegādātās preces vai to kvantitāti, atteikušies no tiesībām izvirzīt pretenzijas sakarā ar neatbilstošu kvalitāti vai iztrūkumu, vai esam apstiprinājuši piegādi. Jūs apņematies kompensēt jebkādas summas, kas pārsniedz pienākošās, ņemot vērā novirzes no kvalitātes vai kvantitātes prasībām.
 6. nodaļa

Piegādes termiņš, daļējas piegādes pieprasījums, piegādes kvantitātes adaptācija

 

 1. 1. Pasūtījumā vai jebkādā piegādes pieprasījumā norādītais piegādes termiņš ir saistošs.
 2. 2. Jūs nekavējoties rakstiski informējat mūs par jebkādiem apstākļiem, kas norāda uz to, ka saskaņotais piegādes termiņš var tikt pārkāpts.
 3. 3. Jebkādas piegādes aizkavēšanās gadījumā mums ir tiesības izmantot mūsu likumīgās tiesības. Piemēram, mums ir tiesības pieprasīt kompensācijas izmaksu līguma izpildes vai anulēšanas vietā gadījumā, ja piegādātājs neveic piegādi mūsu norādīta saprātīgi pagarināta termiņa beigās. Gadījumā, ja mēs pieprasām kompensācijas izmaksu, jums ir tiesības pierādīt, ka jūs neesat vainīgs jūsu saistību pārkāpuma gadījumā.
 4. 4. Mums ir tiesības četru nedēļu laikā pirms piegādes termiņa pieprasīt daļēju piegādes pasūtījumā norādīto preču piegādi. Mums ir tiesības noteikt vēlāku atlikušo preču piegādes datumu, kas nav pieņemtas saskaņā ar daļējās piegādes prasību. Jebkāda daļējas piegādes prasības gadījumā jūsu intereses tiek ņemtas vērā saprātīgā apmērā.
 5. 5. Gadījumā, ja neparedzētu apstākļu, piemēram, nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā notikušas izmaiņas jūsu darbībā, mums ir tiesības koriģēt pasūtīto piegādi saskaņā ar mūsu prasībām uz laiku līdz 4 nedēļām līdz piegādes datumam. Šajā gadījumā jūsu intereses tiek ņemtas vērā saprātīgā apmērā. Gadījumā, ja mēs izmantojam šīs tiesības, šādu pasūtījuma apjoma korekciju rezultātā nekādas citādas tiesības netiek izmantotas.

 

 1. nodaļa

Riska nodošana, piegāde, dokumenti

 1. 1. Riska nodošana tiek veikta, kad preces ir piegādātas mūsu norādītajā izkraušanas vietā un izkrautas. Piegāde tiek veikta „bez maksas līdz klienta telpām”, ja nav noslēgta rakstiska vienošanās par pretējo.
 2. 2. Visās transporta pavadzīmēs un preču pavadzīmēs jūs norādāt precīzu pasūtījuma numuru un materiālu numuru; gadījumā, ja šie dati nav norādīti, mēs nenesam atbildību par jebkādu aizkavēšanos pasūtījuma apstrādes procesā.
 3. nodaļa

Preču pārbaude no defektu viedokļa, garantija, darbības pārtraukšana sakarā ar prasības noilguma termiņa izbeigšanos, galvojums, normu ievērošana

 

 1. 1. Mūsu pienākums ir saprātīgos termiņos pārbaudīt visas preces, lai konstatētu iespējamās novirzes no kvalitātes vai kvantitātes prasībām; mūsu sūdzība tiek uzskatīta par savlaicīgi iesniegtu, ja piegādātājs no saņēmis 21 darba dienas laikā pēc preču saņemšanas vai 14 darba dienu laikā pēc defekta konstatācijas slēpto defektu gadījumā.
 2. 2. Mums ir tiesības bez jebkādiem ierobežojumiem izmantot mūsu likumīgās tiesības, kas iestājas defektu konstatācijas gadījumā; jebkurā gadījumā mums ir tiesības pieprasīt defektu novēršanu vai jaunu preču piegādi pēc mūsu ieskatiem. Nepārprotami saglabājas tiesības uz kompensāciju, piemēram, kompensāciju saistību izpildes vietā.
 3. 3. Prasības noilguma termiņš sastāda vismaz 36 mēnešus no riska nodošanas dienas, ja likumdošana vai līgums neparedz ilgāku prasības noilguma termiņu.
 4. 4. Saskaņotie termiņi ir saistoši jebkādām līgumā paredzētām garantijas saistībām.
 5. 5. Jūs apliecināt, ka jūs piegādātās preces atbilst visām specifikācijām, kā arī ES teritorijā spēkā esošajām prasībām vai direktīvām.

 

 1. nodaļa

Atbildība par produkcijas kvalitāti, kompensācija, atbildības apdrošināšana

 1. 1. Jūsu pienākums ir pēc pirmā pieprasījuma atbrīvot mūs no jebkādām prasībām izmaksāt kompensāciju trešajām personām, ja zaudējuma rašanās iemesls atrodas jūsu pilnvaru sferā, un jūs nesat atbildību par jebkādiem darījumiem ar trešajām organizācijām tajā mērā, kādā jūs nesat atbildību par prudukcijai nodarīto kaitējumu.
 2. 2. Savas atbildības ietvaros zaudējuma nodarīšanas gadījumos, kas norādīti 1.p., jūsu pienākums ir kompensēt jebkādus izdevumus saskaņā ar Vācijas Civilkodeksa p. 683 vai 670, vai saskaņā ar Civilkodeksa p. 830, 840 vai 426, kas radušies ar atsaukumu saistītās jūsu darbības rezultātā vai saistīti ar to. Mēs ziņojam jums par jebkādu ar atsaukumu saistīto pasākumu saturu vai robežām, ko nepieciešams veikt tādā mērā, kādā tas iespējams vai saprātīgi pieļaujams, un dodam jums iespēju informēt par savu viedokli konkrētajā jautājumā.

Nekas no iepriekšminētā neierobežo jebkādas citas likumīgas prasības.

 1. 3. Izpildītājs apņemas apdrošināt atbildību par ražotās produkcijas kvalitāti par summu 10 miljonu eiro apmērā par prasībām, kas saistītas ar kaitējumu veselībai/īpašuma bojājumu; šis apstāklis neietekmē jebkādas sekojošas prasības par zaudējuma kompensāciju, ja mums uz tām ir tiesības.

 

 1. 8. nodaļa

Īpašumtiesības

 

 1. 1. Jūs garantējat, ka jūsu piegādes apstākļos netiks pārkāptas nekādas trešo personu tiesības Eiropas Savienības teritorijā.
 2. 2. Ja šāda iemesla dēļ trešās personas iesniegušas pret mums prasību tiesā, jūsu pienākums ir pilnībā atbrīvot mūs no šādam prasībām pēc mūsu pirmā rakstiskā pieprasījuma.
 3. 3. Jūsu saistības nodrošināt kompensāciju tiek attiecinātas uz visiem mūsu izdevumiem, kas radušies sakarā ar trešo personu prasībām vai uz to pamata.
 4. 4. Prasības noilguma termiņš sastāda desmit gadus kopš līguma noslēgšanas brīža.

 

 1. 9. nodaļa

Konfidencialitāte

 1. 1. Jūsu pienākums ir bez jekbkādiem izņēmumiem ievērot stingru konfidencialitāti sakarā ar visiem tehniskajiem datiem un visiem pārējiem no mūsu puses saņemtajiem dokumentiem un informāciju. To saturs var tikt izpausts trešajām personām tikai pēc nepārprotamas rakstiskas atļaujas saņemšanas no mūsu puses.
 2. 2. Pienākums saglabāt konfidencialitāti tiek piemērots arī pēc šī līguma darbības beigām; tas zaudē spēku gadījumā, ja iesniegtajos tehniskajos datos un citos dokumentos iekļautā informācija kļūst vispārpieejama.
 3. 3. Konfidenciālas informācijas atklāšana un dokumentu, paraugu vai modeļu iespējama nodošana neparedz jebkādas intelektuālā īpašuma tiesības vai tiesības uz know-how un netiek uzskatīta par publikāciju vai jebkādu iepriekšēju lietojumu Likuma „Par patentiem un lietderīgiem modeļiem” izpratnē.

 

 1. 10. nodaļa

Tiesvedība, darbības vieta

 1. 1. Ja abas līgumslēdzējas puses ir reģistrēti komercuzņēmumi, juridiskas personas saskaņā ar publiskajām tiesībām, vai speciāli fondi saskaņā ar publiskajām tiesībām, vienīgā tiesvedības vieta, ieskaitot prasību izskatīšanu par vekseļiem un čekiem, un vienkāršotās tiesvedības vieta, neatkarīgi no prasības apmēra, ir vispārējās jurisdikcijas pirmās instances tiesa Brakenhaimā, kas ir atbildīga par kompānijas reģistrēto atrašanās vietu kā pirmās instances vietējā tiesa. Iepriekšminētais noteikums tiek piemērots arī gadījumā, ja jums nav norādīta tiesas piekritība Vācijas teritorijā vai jūs esat mainījuši uzturēšanās vai pastāvīgas dzīves vietu ārpus Vācijas pēc līguma slēgšanas, kā arī gadījumā, ja jūsu uzturēšanās vai pastāvīgas dzīves vieta tiesas prasības iesniegšanas brīdī nav zināma.

 

 1. 2. Mūsu darbības reģistrētā vieta Gelingenā-Eibensbahā tiek uzskatīta par pienākumu izpildes vietu, ja pasūtījumā nav paredzēta cita vienošanās.

 

 1. nodaļa

ANO komerctiesības netiek piemērotas

Tiek piemēroti tikai Vācijas Federatīvās Republikas likumi, tiem piešķirtas pirmtiesības. ANO komerctiesības netiek piemērotas.

 

 1. nodaļa

Datu aizsardzība

 

 1. 1. Jūsu personas datus mēs reģistrējam tikai ar mērķiem, ko esam norādījuši šo datu nodošanas brīdī. Jūsu personas dati tiek izmantoti tikai „Layher Group” ietvaros.
 2. 2 Jūs piekrītat lietišķo attiecību ietvaros saņemto datu apstrādei, uzglabāšanai un izvērtēšanai un pilnvarojat mūs veikt minētās darbības saskaņā ar nolikumiem par datu aizsardzību.
 3. 3 Mūsu noteikumi, kas attiecas uz personas datu aizsardzību, kā arī papildu informācija par konfidencialitāti ir publicēta mūsu interneta vietnē: www.layher.de/nebenmenue/layherdatenschutz.aspx?cls=02.

 

Interneta vietne – autortiesības

Mūsu interneta vietnes saturu aizsargā autortiesības. Atsevišķu lappušu un/vai to daļu lejupielāde vai izdrukāšana pieļaujama tikai mērķiem, kam tā paredzēta.

Datu dublēšana, nodošana vai apstrāde bez iepriekšējas autora piekrišanas ir aizliegta.

 

Interneta vietne – atteikšanās no atbildības

Mēs neuzņemamies nekada veida atbildību par jebkāda veida zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies minētās interneta vietnes lietošanas gadījumā, kā arī par ārējo saistīto interneta vietņu saturu, neskatoties uz rūpīgām pārbaudēm.


Риштування